GDPR


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů (prohlášení o ochraně osobních údajů)

Totožnost správce: Ing. Marek Slanina

Provozovna: Dýhy Marefy, Marefy 140, Bučovice 685 01

telefon : +420 605250767

e-mail: dyhy-slanina@seznam.cz

Zákonnost zpracování (čl.6 GDPR)

a) souhlas

b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

f) zpracování je nazbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajú vyžadujících ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Účel zpracování

a) účetnictví fa. Slanina

b) pro zasílání informací o službách, slevách výhradně našich produktů e-mailem nebo SMS zprávou, nebo jiným komunikačním prostředkem.

Obecné - osobní údaje shromažďované dle čl.6 pís. b,c,f,

a) fakturační údaje: jméno, příjmení, název firmy, adresa faturační, adresa dodací, IČO, DIČ

b) firemní telefon

c) firemní e-mail

Žádné jiné osobní údaje neshromažďujeme !!

Doba po níž bude s osobními údaji zacházeno:

S těmito údaji budeme zacházet po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu vymezeného v předcházejících bodech (čl. 6 pís. b,c,f, GDPR).

Poučení subjektu o jejich právech:

Subjekt osobních údajů

  • má přístup k os. údajům a vydání kopie zpracování os. údajů (čl.15 GDPR)

  • má právo na opravu os. údajů (čl. 16 GDPR)

  • má právo na výmaz os. údajů (čl. 17 GDPR)

  • má právo na omezené zpracování os údajů (čl. 18 GDPR)

  • má právo být zapomenut (čl. 17 ods3 GDPR)

  • má právo na přenositelnost (čl.20 GDPR)

  • má právo vznést námitky (čl. 21 GDPR)

Smlouva správce se zpracovatelem (čl. 28 odst.3 GDPR)

Veškeré vztahy mezi správcem a zpracovatelem máme upraveny smluvně, pokud nevyplývají z právního předpisu.

Prohlášení:

Veškeré nabyté osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s nařízením o poskytování osobních údajů GDPR.

Veškeré další informace, jako nař. celé znění citovaných článků, jsou k nahlédnutí na adrese firmy Marek Slanina, Marefy 140, Bučovice

nebo e-mailem dyhy-slanina@seznam.cz nebo na tel. 605250767


Se srdečným pozdravem.
Marek Slanina